Szövetség

Szövetség

Igehirdetések
„Isten azt mondta Nóénak és fiainak: Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van: madárral, jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre: szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízzé minden élőlény pusztulására. Ha ott lesz a szivárvány…
Read More
Isten fegyverzete 2

Isten fegyverzete 2

Igehirdetések
„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde.” (Efézus 6,10-17) Kedves Testvérek! Legutóbb közelebbről szemügyre vettük az Isten által kínált fegyvertár első három elemét, az igazságszeretet övét, a megigazulás…
Read More
Isten fegyverzete

Isten fegyverzete

Igehirdetések
„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde.” (Efézus 6,10-17) Kedves Testvérek! Az Efézusi levél olvasásában a következő héten érkezünk el a fent olvasható szakaszhoz, így most és a…
Read More
Merre mész?

Merre mész?

Igehirdetések
„Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! – és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki…
Read More
Félbehagyott reménység

Félbehagyott reménység

Igehirdetések
"A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza: megmondta nektek még Galileában, hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek." (Lk 24,1-8) Egy félbehagyott temetés . Ez várta a Jézust követő asszonyokat az első húsvét reggelén. Szerették volna befejezni a péntek délután félbehagyott dolgukat. Azon…
Read More
Halálra ítélve

Halálra ítélve

Igehirdetések
"Tizenkét órától három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva meghalt." (Lk 23,44-45) [caption id="" align="aligncenter" width="1920"] Image by Raheel Shakeel from Pixabay[/caption] Hitünk és reménységünk alapja egy ember, Jézus Krisztus élete. Bár sok különös, vagy akár hihetetlen dolgot olvashatunk a Bibliában az ő életéről, kezdve fogantatásától, csodáin át, bűntelenségéig, halála nem tartozik ezek közé a dolgok közé. Nem nehéz elhinni, hogy valakit halálra ítélnek és az ítéletet vére is hajtják rajta. Történelemből tanulhattuk, hogy Spartacust a fellázadó rabszolgát és követőit hogyan feszítették keresztre elrettentő büntetésként a rómaiak. Jézus halálra ítélten született. Ebben azonban senki sem talált kivetnivalót. Mindenki halálra ítélve születik. Sokszor szeretnénk, ha lehetne…
Read More
Egy asztalnál Jézussal

Egy asztalnál Jézussal

Igehirdetések
"Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik; és elkészítették a páskavacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt." (Lk 22,13-14) Az utolsó vacsorán gyors számvetést végezve is, legalább 13-an voltak együtt, bár ez a szám minden bizonnyal ennél nagyobb volt. Ünnepelni ugyanis együtt jó. A járvány megjelenése óta, a bevezetett rendelkezések miatt, családunkban két születésnap megünneplését kellett elhalasztanunk, remélhetőleg csak egy kevés időre. Ilyenkor értékeli az ember igazán azokat a néha csak átlagosnak tartott, de valójában békés és kegyelemteljes napokat, amikor az élet haladhat a normális medrében. Rádöbbenünk, hogy találkozásaink, melyeket sokszor csak halasztgatunk, lemondunk vagy időnként lekésünk, sokkal többet jelentenek néhány egymásnak mondott szónál. Amit a hétköznapi élet természetes részének tekintünk éltető erő. Olyanok, mint a vitaminok, amikre csak akkor figyelünk oda, ha hiányoznak.…
Read More
A mi várunk

A mi várunk

Igehirdetések
„ A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.) Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait.  Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld.  A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.) Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.  A Seregek Ura…
Read More
Csendes segítség

Csendes segítség

Igehirdetések
„Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt.” (Ézsaiás 42,1-3) Kedves Testvérek!   Szorongattatott helyzetben, veszedelemben az ember érzékenyebbé válik Isten megszólítására. Ahogy a tárgyi világ bizonytalansága egyre nő, mert egyre kevésbé kiszámítható a jövő, úgy jelenthet egyre inkább kapaszkodót a lelki valóság. Ilyen helyzetben volt az a nép is, akiknek Ézsiás próféta ezeket az szavakat is intézte. Egészen bizonytalan helyzetben voltak. Sőt, ha valamiben bizonyosságuk lehetett az az volt, hogy hamarosan rosszabbra fordulnak majd a dolgok. Az ő életükben a politika és a hatalmi harcok forgatták fel a hétköznapokat. Világbirodalmak ütközőzónája volt lakóhelyük. Egy ilyen korszakban…
Read More
Recept gyógyuláshoz

Recept gyógyuláshoz

Igehirdetések
„Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják le a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” (2Króniák 7,13-14) Kedves Testvéreim! Salamon, Izráel királya, aki bölcsességéről volt híres, miután felépíttette a jeruzsálemi templomot és felszentelte, a fenti ígéretet kapta Istentől. Most szinte az egész világ erre a gyógyulásra vár. De ha jobban megnézzük nem csupán gyógyulásról van szó, hanem hármas az ígéret. Mielőtt azonban megnéznénk ezeket, nézzük meg mik a feltételek. 1. „Megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el.” Már a konfirmandusok megtanulják, hogy Krisztusról neveznek bennünket keresztyénnek, így itt rólunk van szó, nem egy másik népről. A…
Read More